Blog27 jul 2021

Aanlevering toezichtsinformatie Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Samen met onder andere de Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangen deze wetten de wet Bopz.

Er is extra content beschikbaar in onze ECD’s PlanCare en Fierit om te kunnen registreren volgens de Wzd en om het verplichte stappenplan te kunnen volgen. Naast het registreren en het volgen van het stappenplan, is het ook verplicht om gegevens over de verlening van onvrijwillige zorg aan te leveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze aanlevering bestaat uit een tweetal componenten:

+ Kwantitatieve gegevens
+ Kwalitatieve gegevens

In dit blog neem ik je mee in wat deze gegevens precies betekenen en wat de huidige stand van zaken is omtrent aanleveren van de gegevens aan de IGJ. Lees hieronder verder.

Kwantitatieve gegevens

Bij de kwantitatieve gegevens gaat het om de aanlevering van de cijfers over de verleende onvrijwillige zorg. Dit moet een XML bestand zijn wat opgebouwd is volgens bepaalde specificaties. Deze specificaties kun je hier terugvinden. De ECD leverancier is verantwoordelijk voor het kunnen genereren van een dergelijk bestand. Hier hoef je als organisatie dus niet zelf voor te zorgen. Deze gegevens moeten minimaal twee keer per jaar worden aangeleverd, 6 weken na het verstrijken van het half jaar (half augustus of half februari).

Kwalitatieve gegevens

Bij de kwalitatieve gegevens gaat het om een analyse over de verleende onvrijwillige zorg van het vorige jaar. Deze moet ieder jaar worden opgeleverd in juli. Wat er precies in deze analyse moet staan is beschreven in artikel 7 van de regeling Zorg en Dwang, welke is gepubliceerd in de Staatscourant op 7 november 2019. De vorm waarin de analyse wordt aangeleverd staat vrij. Dit betekent dat de zorgaanbieder zelf mag bepalen op welke wijze deze gegevens worden vormgegeven. Dit mag in tabellen, grafieken, een tekstuele beschrijving of met afbeeldingen zijn etc.

De inspectie vindt het allereerst belangrijk dat de (kwalitatieve) analyse zorgaanbieders zelf inzicht geeft in de effecten van hun beleid rondom onvrijwillige zorg. De analyse geeft vervolgens de inspectie inzicht in de manier waarop zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met deze ingrijpende vorm van zorg: heeft de zorgaanbieder geleerd van de manier waarop onvrijwillige zorg is ingezet? Is de juiste zorg op de juiste plaats geboden en is voldoende geprobeerd om onvrijwillige zorg te voorkomen? Zijn de belangen van cliënten voldoende beschermd? Heeft de cliëntenraad een advies gegeven over de analyse?

De analyse wordt een structureel onderdeel van het jaarverslag (kwaliteitsjaarverslag of kwaliteitsrapport) dat zorgaanbieders opstellen op basis van het kwaliteitskader van hun sector.

Pilot Gegevensaanlevering toezichtsinformatie Wzd

In september 2020 is er een pilot van start gegaan met verschillende partijen: IGJ, VWS, VGN, Actiz, verschillende zorgorganisaties en een drietal leveranciers. Namens Tenzinger neem ik, Heike Brandes (Productmanager), deel aan deze pilotgroep. Deze pilot bestaat uit twee werkgroepen en een stuurgroep. De ene werkgroep richt zich op de inhoud (wat wordt er aangeleverd?) en de andere werkgroep richt zich op het aanleverbestand (hoe wordt het aangeleverd?). Deze pilot heeft als doel om tot een aanlevering te komen die met zo min mogelijk extra administratieve last voor de zorgaanbieders te genereren is en die de IGJ een goede informatiepositie geeft om de toezichthoudende rol te kunnen vervullen.

Huidige stand van zaken pilot

Inmiddels zijn er vanuit het ECD Fierit verschillende proefaanleveringen gedaan. De laatste inconsistenties zijn uit de XML gehaald en de specificaties zijn nog op enkele punten aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk. Ook vanuit de deelnemende klanten van Tenzinger (De Trans en Philadelphia) zijn proefaanleveringen gedaan bij de IGJ. De pilot is echter nog niet afgerond. Door het terugtrekken van één van de leveranciers heeft de IGJ nog niet genoeg gegevens om te bepalen of hun informatiepositie hiermee geborgd is. Vanuit Tenzinger wordt nu opgeschaald om ook vanuit andere klanten proefaanleveringen te kunnen doen en de IGJ op deze manier van de benodigde input te kunnen voorzien om zo de pilot te kunnen afronden. Zo is er ook vanuit zorgorganisatie Koraal een extra proefaanlevering gedaan.

Als de specificaties definitief zijn, kunnen we de programmatuur de XML laten genereren en uitleveren aan alle klanten. Deze ligt immers al klaar voor uitlevering. Eerder is er, door de uitloop van de pilot, 6 weken uitstel gegeven. Hierdoor is de deadline verschoven van half augustus naar eind september. In de maand juli is duidelijk geworden dat er nog meer uitstel wordt verleend. De bespreking van het wetsvoorstel om de Wzd aanlevering op BSN nummer te mogen doen is namelijk verplaatst tot na het zomerreces. De IGJ laat begin oktober weten wat de nieuwe aanleverdatum gaat worden.

Tot die tijd vraagt de IGJ om nog géén aanleveringen te doen. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Coulance vanuit IGJ

De IGJ is zich bewust van het feit dat niet iedereen volledig de informatie kan aanleveren. Redenen hiervoor zijn dat de ECD’s niet tijdig zijn aangepast, de registratie nog niet volledig is of omdat er nog niet voldoende zicht is op de reeds vastgelegde gegevens. Er is afgesproken dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die wel beschikbaar is en/of dat de analyse gedaan wordt op basis van de reeds beschikbare gegevens. Er zullen geen boetes worden verstrekt indien de aanlevering niet volledig of niet accuraat is.

Voorbereidende werkzaamheden voor aanlevering: vestigingsnummer

Er is één ding wat wel echt op orde moet zijn: de registratie van het vestigingsnummer. Elke fysieke locatie waar onvrijwillige zorg wordt verleend moet beschikken over een vestigingsnummer. Deze is eerder nooit vastgelegd in het ECD, omdat daar is tot nu toe nooit aanleiding voor is geweest. Aangezien het nu wel verplicht is, zijn er in onze ECD’s extra mogelijkheden opgenomen om het vestigingsnummer vast te leggen. Deze vestigingsnummers zijn ook verplicht om op te nemen in de aanlevering. Heeft jouw organisatie nog niet voor alle locaties een vestigingsnummer aangevraagd bij de KvK? Doe dit dan alsnog. Ga eventueel in overleg met de IGJ als jullie verwachten dit niet tijdig gereed te hebben.

Heb je hulp nodig bij het vastleggen van de vestigingsnummers in het ECD?

Neem contact op met ons Projectbureau via projectbureau@fierit.nl en we plannen hulptroepen voor je in.

Heeft u een vraag?

Neem contact opNeem contact op

Wij zijn Fierit

De slimme partner voor menselijke zorg.

  • Dé zorgverslimmers

    40+ experts in ict, data, zorg, consultancy en projectmanagement

  • 15+ jaar ervaring in digitalisering

    In ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  • 170.000 zorgverleners

    Maken gebruik van onze oplossingen

Bekijk profielBekijk profiel

Heb je vragen over dit onderwerp?

Stel een vraag aan Heike:

Gerelateerde berichten

Blog10 jun 2024

Blog: tijd teruggeven met het clickable dashboard

Bij Fierit besparen we zorgverleners tijd met ons clickable dashboard, dat essentiële cliëntgegevens centraal integreert. Dit systeem verbetert de efficiëntie, zodat zorgverleners meer tijd hebben voor zorgverlening.
Lees meer +
Blog19 jun 2023

GRIP op probleemgedrag

GRIP op probleemgedrag is een effectieve methode bij ouderen met dementie. Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Lees meer +
Blog09 mei 2023

Direct inzicht in de uitnutting van zorgtoewijzingen

Business consultant Sanne vertelt hoe zij voor een grote gehandicaptenzorgorganisatie een rapport met actuele uitnutting van zorgtoewijzingen liet ontwikkelen en wat dat de instelling oplevert.
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!