Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 10 12

Privacy Statement van FieritDit is het Privacy Statement van Fierit Cura B.V. (hierna: “Fierit” en/of “wij”), gevestigd aan de Jan Tinbergenstraat 172, 7559 SP te Hengelo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 74711024.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website https://www.fierit.nl van Fierit (hierna: “Website”) en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
• om contact met u te kunnen hebben en onderhouden;
• voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Fierit worden aangeboden;
• voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Fierit; én,
• om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Fierit, haar relaties die aan de diensten van Fierit gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

Nieuws

Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief met nieuws over Fierit en de door Fierit aangeboden diensten. Met uw explicite toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Fierit. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website, kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming en bewaren uw gegevens voor de duur van het beantwoorden voor uw vraag, dan wel voor de duur van onze verdere relatie.

Uw rechten

Mocht u een relatie hebben met Fierit, dan heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie en nieuws vanuit Fierit. Indien uw gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens zoals vermeld op de Websites of kunt u een e-mail sturen naar communicatie@fierit.nl.

U heeft onder meer de volgende rechten:

• U heeft het recht op informatie waarbij u uitleg krijgt over welke persoonsgegevens Fierit heeft en wat Fierit daarmee doet;
• U heeft het recht op inzage welke persoonsgegevens Fierit van u heeft;
• U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren;
• Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
• Het intrekken van uw toestemming;
• Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Fierit verwerkte persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek doen tot inzage tot uw persoonsgegevens en door Fierit te vragen om een kopie daarvan. Fierit neemt dan zo spoedig mogelijk uw verzoek tot inzage in behandeling. Uiterlijk binnen vier weken na binnenkomst van uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke reactie van ons.

Fierit laat naar aanleiding van uw verzoek weten:
– Of Fierit uw persoonsgegevens verwerkt en zo ja;
– Om welke persoonsgegevens het gaat;
– Wat het doel is van het gebruik;
– Aan wie Fierit de gegevens eventueel verstrekt;
– Wat de herkomst is van gegevens indien bekend;

Als u niet in de bestanden van Fierit staat opgenomen, laat Fierit u dat schriftelijk weten en de gegevens die u aan ons heeft verstrekt door uw verzoek, direct verwijderen.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld als u post of andere digitale correspondentie van Fierit op een ander adres wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek doen ter correctie van deze gegevens. Is uw achternaam gewijzigd? Dan kunt u ook een verzoek doen ter aanpassing van uw gegevens. Verder kunt u ten alle tijde verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen door Fierit.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Intrekken toestemming

Voor de persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van uw toestemming geldt dat u te allen tijde het recht heeft een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij staken de verwerking dan onmiddellijk. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Termijnen

Wij beantwoorden uw vragen / verzoeken in beginsel binnen een maand. Mocht de beantwoording van uw vraag / verzoek meer tijd kosten, dan informeren wij u hiervoor binnen een maand. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en / of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde persoon verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo snel mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook bij uw eerste contact met Fierit uw ID bewijs te laten zien of met gebruikmaking van de Kopie ID app van de Rijksoverheid (Apple, Android) een kopie digitaal te verstrekken met alleen die gegevens erop die noodzakelijk zijn om uw identiteit vast te stellen en te voorzien van een watermerk. Een dergelijke kopie wordt na verificatie direct verwijderd.

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement

Fierit behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de Websites worden gepubliceerd.

Versie: januari 2020