Laatst gewijzigd: 01-07-2024

Privacy Statement

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Fierit B.V. (Fierit, wij). Fierit is gevestigd aan de Nijverheidsweg 16 A, 3534AM te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92535453. In deze privacyverklaring informeren wij over wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die wij als Fierit in rol als verwerkingsverantwoordelijke verwerken van onze klanten en website bezoekers.

 

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking?

Fierit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens Fierit is daarmee de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de toepasselijke privacyregels, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Fierit verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Persoonlijke informatie, waaronder uw geslacht;
 • Arbeidsinformatie, waaronder de organisatie waarvoor u werkt(e) en functie;
 • Uw interesses voor onze organisatie, waaronder bijeenkomsten en content;
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt in relatie tot cookies, denk aan IP-adres; cookie-id; device-id;

Fierit verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden, waaronder via ons contactformulier en doormiddel van onze nieuwsbrief: toestemming of gerechtvaardigd belang;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Fierit worden aangeboden: uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang;
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Fierit: toestemming of gerechtvaardigd belang;
 • om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Fierit, haar relaties die aan de diensten van Fierit gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden: toestemming of gerechtvaardigd belang;
 • om onze websites optimaal in te richten: toestemming of gerechtvaardigd belang. Zie voor meer informatie ook onze Cookieverklaring.

 

Ten aanzien van bovengenoemde verwerkingsgrondslagen is het volgende relevant. Volgens de AVG mogen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn. Voor Fierit zijn dit veelal: jouw toestemming, uitvoering van een overeenkomst met jou, het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of het gerechtvaardigd belang.

Fierit verwerkt persoonsgegevens van klanten in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met deze klanten. Andere gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke minimale bewaartermijnen.

Voor zover de verwerking niet nodig is in het kader van de (precontractuele fase van de) overeenkomst of het voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, kan het zo zijn dat Fierit persoonsgegevens verwerkt op basis van haar gerechtvaardigde belangen. Dit is alleen het geval als deze belangen opwegen tegen het privacybelang van de persoon over wie de gegevens gaan. De gerechtvaardigde belangen van Fierit komen in dat geval overeen met de hierboven weergegeven doeleinden. Voor nadere informatie over de belangenafweging in een specifiek geval kan contact met ons worden opgenomen via de contactgegevens van Fierit en/of Fierit’s functionaris gegevensbescherming, onder aan deze Privacyverklaring.

Als Fierit zich niet kan baseren op één van de hiervoor genoemde grondslagen, kan toestemming worden gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens.

Nieuws

Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief met nieuws over Fierit en de door Fierit aangeboden diensten. Met uw expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Fierit. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website, kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming en bewaren uw gegevens voor de duur van het beantwoorden voor uw vraag, dan wel voor de duur van onze verdere relatie.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

Fierit verwerkt zowel persoonsgegevens die direct door jou aan ons zijn verstrekt, als persoonsgegevens die Fierit indirect over jou heeft verkregen. Zo verkrijgen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens van personen met wij direct corresponderen. Een voorbeeld van indirect verkregen persoonsgegevens zijn gegevens over een medewerker van een klant die door de klant aan ons zijn verstrekt, of gegevens die zijn verkregen uit openbare bronnen zoals het internet.

Onder welke voorwaarden en met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Derde partijen mogen persoonsgegevens over jou die wij met hen delen niet gebruiken voor hun eigen (direct marketing)doeleinden. Daarbij delen wij je persoonsgegevens alleen met derde partijen als:

 • Dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of betrokkenheid van de derde partij. Onderaannemers krijgen bijvoorbeeld in principe alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening;
 • De personen die binnen deze derde partij toegang hebben tot de persoonsgegevens, verplicht zijn om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken; en
 • Deze derde partij verplicht is om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van persoonsgegevensbescherming, bijvoorbeeld omdat wij met deze partij een overeenkomst hebben gesloten.

Wij kunnen je persoonsgegevens op need-to-know-basis delen met de onderstaande partijen. ‘Need-to-know’ houdt daarbij in dat een partij alleen toegang krijgt tot persoonsgegevens als en voor zover dat nodig is voor de werkzaamheden die deze partij uitvoert.

 • Daartoe geautoriseerde personen, werkzaam voor gelieerde entiteiten, die zijn betrokken bij desbetreffende verwerkingsactiviteit – denk onder meer aan Medicore B.V. 6Gorillas B.V., Cure4 B.V., Fierit B.V. en Tenzinger Business Support B.V.;
 • Daartoe geautoriseerde personen, werkzaam voor door Fierit ingeschakelde dienstverleners/ onderaannemers, die zijn betrokken bij desbetreffende verwerkingsactiviteit – denk onder meer aan service providers en andere IT-dienstverleners; en
 • Bevoegde overheidsinstanties – denk onder meer aan rechtbanken, handhavingsinstanties en de belastingdienst.

Naar welke landen geven wij jouw persoonsgegevens door?

Fierit verwerkt persoonsgegevens in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte. Voor zover dit in uitzonderlijke gevallen wel plaatsvindt, voldoet de doorgifte van persoonsgegevens aan de toepasselijke privacyregels -– waaronder de AVG – daaraan stellen.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij de persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij verplicht gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld door een wettelijke bewaarplicht.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Een voorbeeld van een technische maatregelen is dat wij werken met een CRM-systeem dat voldoet aan de laatste beveiligingsvereisten. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde werknemers van Fierit jouw persoonsgegevens mogen inzien.

Jouw rechten

Als Fierit jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om/op:

 1. je toestemming in te trekken wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van door jou verleende toestemming (recht op intrekken toestemming);
 2. inzage in je persoonsgegevens (recht op inzage);
 • rectificatie van persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn (recht op rectificatie);
 1. verwijdering van persoonsgegevens wanneer wij deze persoonsgegevens niet (langer) mogen verwerken (recht op gegevenswissing);
 2. het doorgeven van persoonsgegevens aan jou of een door jou aangewezen partij (recht op dataportabiliteit);
 3. het maken van bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (recht van bezwaar);
 • verzoek om aanpassen van de persoonsgegevens die wij verwerken (verzoek op rectificatie)
 • recht om de verwerking te beperken indien er bezwaar is gemaakt of de verwerking of er een verzoek tot rectificatie is gedaan (recht op beperking van de verwerking);
 1. onder omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst (recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming); en
 2. een klacht in te dienen;

Je kan je privacyrechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@fierit.nl. Wij verzoeken je om daarbij je volledige voor- en achternaam te vermelden, evenals een omschrijving van wat je verzoekt en waarover je verzoek gaat.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je vragen of klachten hebt dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) per e-mail via fg@fierit.nl. De FG is onze ‘interne toezichthouder’ op het gebied van gegevensbescherming.

Alhoewel wij het op prijs stellen als je ons de kans geeft om je klacht te verhelpen, heb je ook altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer je denkt dat er sprake is van een privacy-inbreuk. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig de inhoud van dit beleid via te bekijken. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Over belangrijke wijzigingen wordt extra geïnformeerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2024.